Solarninovinky.cz

ČFA protestuje proti zavedení finančních auditů fotovoltaických elektráren

Česká fotovoltaická asociace vyzývá státní instituce ERÚ, SEI, MPO k přijetí legitimního postupu v záležitosti týkající se kontrol a ověřování výsledku hospodaření obnovitelných zdrojů energie. 

title=


Česká fotovoltaická asociace nesouhlasí s uvažovaným postupem na zavedení nezávislých finančních auditů u fotovoltaických elektráren, přesahující stanovenou hranici výkonu nebo předem vybranou skupinu fotovoltaických výroben. 

Česká fotovoltaická asociace si je vědoma finančních dopadů rozvoje obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebitele tak i podniky, a to jak na evropské tak národní úrovni, ale upozorňuje na skutečnost, že všechny obnovitelné zdroje energie se v minulosti stavěly a dodnes staví v pevně definovaných mantinelech, které určuje zákon (zákony). 

Česká fotovoltaická asociace současně upozorňuje na skutečnost, že fotovoltaické výrobny nikdy nebyly předmětem častých, hromadných a objemově rozsáhlých dotačních výzev tak, jako tomu bylo v případě ostatních obnovitelných zdrojů energie. 

Česká fotovoltaická asociace nesouhlasí s vyčleňováním fotovoltaické skupiny ze všech obnovitelných zdrojů a samostatným posuzováním takto nově vytvořené skupiny subjektů, které byly a jsou součástí historicky platného zákona č.180/2005 Sb. obnovitelných zdrojů nebo dnes platného č. 165/2012 Sb. podporovaných zdrojů energie. 

Česká fotovoltaická asociace upozorňuje na další jednorázový neplánovaný výdaj státního rozpočtu, související se zavedením uvažovaných finančních auditů z důvodu transparentnosti a nestrannosti, jež historie státní správy nepamatuje, vyžádá si několikaleté úsilí, zvýšení byrokratické zátěže podnikatelů v obnovitelných zdrojích a další zvyšování pracovních míst státních úředníků.

Podnikání v oblasti fotovoltaických zdrojů elektrické energie, je jednou ze součástí skupiny moderních přírodních zdrojů energie, které aby byly konkurenčně schopné, se v přechodné fázi nejprve dotovaly (např. od roku 1998 v Německu), a postupně z důvodu nediskriminačního přístupu se upustilo v Evropě od přímých investičních dotací a zavedl se systém podpory výkupních cen, tedy podporou vyrobeného produktu. 

Naproti tomu při rozvoji obnovitelných zdrojů, do doby zániku starého zákona o obnovitelných zdrojích, byla možná paralelně investiční dotační podpora při výstavbě takového zdroje a podpora produktu formou systému cenových podpor, které vyhlašoval Energetický regulační úřad. Právě na tyto projekty, a nezáleží na době vzniku projektu, by se měly případné kontroly zaměřit. Pokud je nám známo, tak takto podpořených fotovoltaických projektů bylo a je minimum. Investiční podpory se zaměřovaly na jiné oblasti než fotovoltaika, a právě tam lze najít i většinu takto uvolněných státních nebo evropských prostředků. 

Pokud tedy připustíme, že se finanční audity na obnovitelné zdroje skutečně spustí, a z důvodu rovného a nediskriminačního přístupu se tak stane u všech typů obnovitelných zdrojů, bude v případě kvalitních, nestranných a ekonomicky profesních auditů znamenat, že se v prvé, větší skupině najdou projekty, u nichž se majitelé nebo provozovatelé snažili – podnikali a udělali vše pro lepší ekonomickou návratnost (třeba tím, že využili vlastní zdroje, zvýšené vlastní pracovní úsilí, hledali efektivnější řešení), ale bude vždy i druhá skupina, u nichž jsou hospodářské výsledky podstatně horší, z důvodu horšího nákupu, špatně, chybně nebo draze provedených prací a služeb, špatného manažerského dohledu, použití nekvalitních komponentů, špatného projektu a i například slabšího financování.

Má snad být tato skupina horších podnikatelů vítězem a lepší mají být potrestání? Určitě ne! 
Česká fotovoltaická asociace proto zásadně s myšlenkou pouze ekonomického srovnávání nesouhlasí!  Tento postup jde proti základům a myšlence svobodného podnikání! 

Česká fotovoltaická asociace rovněž nesouhlasíme se zaváděním sociální spravedlnosti do podnikání! Od toho jsou dávky! 

Česká fotovoltaická asociace vyčíslila předběžně finanční náklady na audit (kontrolu hospodaření) obnovitelných zdrojů. Při celkovém počtu vydaných licencí přesahující 20.000 subjektů a průměrných nákladech týmu nezávislých externích auditorů, se náklady pohybují v jednotkách miliard Kč!

Česká fotovoltaická asociace požaduje od ERÚ, SEI, MPO aby byly naše námitky a vyjádření správně a komplexně vyhodnoceny a byly posléze v rámci připravovaných opatření zohledněny a přijata nekolizní a antidiskriminační opatření ke zmírnění nárůstu cen elektrické energie a dopady na národní hospodářství. 

Datum: 17.3.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.