Solarninovinky.cz

Rychlé šípy: Jak postupovat při kontrole FVE ze strany ERÚ?

Ve čtvrtek 23. května 2013 se konala schůzka mezi premiérem ČR Petrem Nečasem a šéfkou ERÚ Alenou Vitáskovou, po které následovala společná tisková konference obou aktérů. Tiskové sdělení veřejnosti obsahuje několik zajímavých informací, nicméně pro podnikatele v oblasti obnovitelných zdrojů, obzvlášť fotovoltaice, je zásadní jediné – bude kladen velký důraz na kontrolu oprávněnosti čerpání veřejných prostředků na podporované zdroje.

title=

Premiér Nečas doslova řekl: Každý, kdo hraje nepoctivě, musí být odhalen a potrestán. Je však potřeba také jasně říci, že z celkového počtu skoro 25 tisíc solárních elektráren je určitě 90 procent normálních, slušných podnikatelů, kteří využili nastavení podpory ze strany státu a postavili si např. na střeše svého domu malý panel. Na ty se kontrola státu nebude primárně soustředit, začneme kontrolovat hlavně velké a neprůhledné projekty. 

Uvedená tisková konference je tak jakýmsi oficiálním potvrzením dávněji avizované akce Rychlé šípy, pomocí které plánuje ERÚ kontrolovat připojování velkých solárních elektráren v letech 2009 a 2010. Součástí celé akce má být nejen snaha o rozkrytí vlastnické struktury příjemců podpory, tj. provozovatelů a vlastníků podporovaných elektráren, ale také případný postih ve formě odebrání licence, peněžních pokut a trestního stíhání pachatelů prokázaného podvodného připojení.

Počátkem letošního roku dokonce vznikla Meziresortní koordinační skupina složené se zaměstnanců NKÚ, ERÚ, Státního zastupitelství a Policie ČR, kterou inicioval premiér Petr Nečas. Tato skupina tak uvedené kroky navrhla, přičemž posledním opatřením má být také zefektivnění předávání informací mezi jednotlivými úřady při jejich kontrolách. Z uvedeného sdělení tak není zřejmé, zda Rychlé šípy budou jedinou návštěvou každé větší solární elektrárny v ČR nebo bude následovat kontrola ze strany Policie ČR. 

Jedná se tedy o skutečnou hrozbu i pro poctivé podnikatele v OZE? Jak tedy postupovat v případě kontroly ze strany ERÚ a jak se případnému nezákonnému postupu kontrolorů bránit? Kontroloři navzdory všem prohlášením ze strany představitelů ERÚ musí postupovat důsledně v souladu se zákony.

Musí tedy dodržovat energetický zákon (definující jejich specifická oprávnění při kontrole), zákon o státní kontrole (upravující práva a povinnosti kontrolorů) a správní řád (řešící procesní a dílčí otázky kontroly, např. pořizování důkazů, apod.). Právo kontrolorů tak není neomezené a kontrolovaná osoba má řadu možností jak postupovat v mezích zákona tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do jejího podnikání. 

Kontroloři, kteří musí mít písemné pověření k prováděné kontrole, mají právo vstupovat na pozemky a do budov využívaných pro podnikatelskou činnost kontrolované osoby. Mohou rovněž požadovat od kontrolovaných osob potřebné informace, doklady, záznamy dat, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení.

Jinou věcí však je, zda z tohoto oprávnění rovněž vyplývá povinnost takové informace skutečně poskytnout. Průběh kontroly se musí zaznamenat do protokolu. Proti protokolu, stejně jako proti většině dalších kroků kontrolorů lze podávat námitky, případně opravné prostředky nebo v krajním případě i správní žaloby, pokud by postup kontrolorů odporoval zákonným požadavkům na provádění kontroly.

V případě nejasností ohledně oprávnění ke kontrole, jejího průběhu, protokolování, případně následného správního řízení doporučujeme poradit se s odborníkem na tuto oblast práva.


Autoři: Mgr. Pavel Doucha a Mgr. Mikuláš Vargič, AK Šikola a partneři, s.r.o.

Datum: 21.2.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované získávání ekologické energie z fotovoltaických elektráren. Sluneční energie je obnovitelným zdrojem, nezatěžuje životní prostředí a dá se využívat celoročně. Na stránkách najdete rozdíly mezi rezidenčními instalacemi a průmyslovými instalacemi, prozradíme vám co jsou to ostrovní systémy a kam všude se solární panely dají umístit.