Solarninovinky.cz

Váka (CAFT): Usilujeme o zavedení Net-Meteringu a zrušení poplatků za OZE

Česká fotovoltaika je nyní na rozcestí. Odborná veřejnost i fanoušci fotovoltaiky s nadějí očekávají změny v branži, které by opět mohly nastartovat českou fotovoltaiku, a to zejména zavedení net-meteringu, zjednodušení připojovacích procedur a odstranění byrokratických překážek pro majitele malých FVE.

FVE

Jak by měl ideálně vypadat Net-Metering v Česku? Budou zrušeny poplatky za OZE pro elektrárny bez podpory? Dojde ke zjednodušení procesu připojování nových elektráren do sítě?

CAFTNa výše uvedené otázky Vám odpoví Libor Váka, předseda představenstva Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT), který představuje dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.

SN:  Historie cechu je poměrně krátká. Kdo za Vaší organizací stojí?

Pokud mluvíme o Cechu, mluvíme o několika desítkách firem, které v loňském roce v České republice nainstalovaly zhruba 70% všech fotovoltaických zařízení nebo pro ně vyrobily či dodaly komponenty. Další profesní firmy se k nám přidávají a my tak získáváme stále silnější pozici a stáváme se respektovanějším partnerem.
 
Byť téměř všechny profesní firmy v Cechu jsou si konkurenti, nebereme to tak, klademe důraz na to, že musíme táhnout za jeden provaz.

SN: Cílem cechu je zejména podpora rozvoje fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů postavených v České republice.  Jak toho chcete dosáhnout?

V tomto roce se zaměřujeme zejména na zjednodušení legislativy pro domácí elektrárny (připojování, výstavby a provozování), zpřesnění metodiky požární bezpečnosti, jednotný přístup stavebních úřadů, podmínky certifikace instalačních firem a připravení mechanismů pro nefinanční podporu domácností formou net-meteringu, zrušení poplatků OZE, atd.

Cech aktivně jedná s příslušnými ministerstvy, ERÚ i distribučními společnostmi o zjednodušení současného systému. Například v současné době intenzivně jednáme s MŠMT ohledně získání statutu autorizované certifikační autority, což by nám umožnilo mít kvalitu fotovoltaiky na trhu do značné míry pod kontrolou a spoluvytvářet kritéria pro odborné vzdělávání firem v sektoru.

Pro zákazníka musí být rozhodování o fotovoltaice stejně jednoduché jako například o koupi ledničky. To samé platí o provozování fotovoltaiky zastrčím ji do zásuvky a jednou ročně provedu vyúčtování s minimálním rizikem při provozu FVE.

SN: Éra tradičně dotované fotovoltaiky v České republice skončila. Mnohé země jako je USA, Dánsko nebo Ukrajina zavedly Net-Metering jako další smysluplný nástroj pro rozvoj fotovotaiky bez provozních dotací. Jak by měl ideálně vypadat Net-Metering v Česku?

Net-metering je forma podpory, která umožní lidem spotřebovávat větší podíl vlastní elektřiny, aniž by si museli kupovat nákladné baterie. Jako baterii používají distribuční síť – když sluníčko svítí, přebytky tečou do sítě, v noci jsou naopak čerpány. Tato forma podpory by lidem mohla ušetřit tisíce ročně a přitom by to stát nestálo ani korunu. Ideální systém net-metering je takový, který vznikne jako konsensus všech odpovědných orgánů a je nastaven tak, aby zvýšil dostupnost fotovoltaiky pro širokou veřejnost.

Další nespornou výhodou je, že by do něj mohli vstoupit i provozovatelé FVE, kteří si pořídili fotovoltaiku například v roce 2013. V ten okamžik by se vzdali výkupní ceny, licence, nebyli by podnikatelé. Celý proces by se jim výrazně zjednodušil při zachování stejné návratnosti. Výhodné by to bylo i pro státní kasu, jelikož by ušetřila nemalé peníze.

SN: ČEZ se podle slov jeho ředitele Pavla Cyraniho hodlá naskočit do rozjíždějícího se vlaku decentrální energetiky a nabízet stavbu malých střešních FVE na klíč. Jak se tváří vedení ČEZu na zavedení Net-Meteringu v ČR?

V evropském měřítku je trendem, že nadnárodní energetické společnosti jako jsou E.ON, RWE vstupují na trh instalací obnovitelných zdrojů pro privátní uživatele.   S distribuční společností ČEZ se snažíme problematiku net-meteringu konzultovat, stejně jako s ERU a MPO a věříme, že společně najdeme cestu, jak tento systém, který může být přínosem pro širokou veřejnost, zavedeme do praxe.

SN: Šéf slovenské fotovoltaické asociace Šimon prohlásil, že slovenská fotovoltaika již nepotřebuje další provozní dotace ke svému rozvoji s tím, že stačí odstranit byrokratické překážky ze strany státu. Co hodlá CAFT konkrétně udělat pro odstranění byrokratických překážek pro připojování malých FVE do sítě?

Slovensko nás Čechy v této otázce bohužel předstihlo. Od letošního roku je připojení malých zdrojů do 10 kWp nárokové a významně zjednodušené. Každá rodina si tak může pořídit domácí elektrárnu. Navíc se v tuto chvíli upřesňují pro nové instalace podmínky zavedení finanční podpory na investici, něco jako naše Zelená úsporám.

Posbírali jsme zkušenosti nejen ze Slovenska a připravili jsme návrh zjednodušení procesu připojení, výstavby a provozu domácích elektráren, který v těchto dnech diskutujeme s odpovědnými ministerstvy a jinými orgány. Některé body jsme nedávno předložili v rámci aktualizace připojovacích podmínek.

SN: Polsko a Slovensko hodlá podporovat decentrální OZE pomocí dotací ze zdrojů EU. Polsko za tímto účelem poskyne 6 miliard Kč (dotace a nízkoúročené půjčky) a Slovensko 2,5 miliardy z postupným uvolňováním do roku 2020. Zvažuje cech, že by oslovil novou vládu s návrhem podobného programu?

Česká republika bude mít k dispozici do roku 2020 30 mld. ze zdrojů EU právě na podporu různých technologií pro snížení energetické náročnosti budov. Fotovoltaika by měla být nepochybně jedním z podporovaných řešení.

Státu se taková podpora vyplatí – podpora jej nestojí nic, je financována z prostředků EU a do státní kasy přiteče DPH z investic domácností. Čili je logické, že se o tento krok budeme snažit.

SN: Česká fotovoltaika je nyní na rozcestí. Množí se názory, že branže je v krizi a že stavět FVE bez dotací nemá smysl. Jaká je podle Vás budoucnost české fotovoltaiky v nové éře bez dotací?

Zrušení provozní podpory před dosažením parity, a to bez jakéhokoliv náhradního systému způsobilo, že velká část domácností na fotovoltaiku ještě několik let  nedosáhne.

Oproti loňskému roku proto očekáváme zásadní útlum poptávky až o 90%. Nicméně věříme, že se po odbourání dnešních bariér, zjednodušení procesů a zavedení net-meteringu, případně podpory na investici podaří znovu nastartovat růst, a to už pozvolna od příštího roku.

To  ale neznamená, že fotovoltaika letos je zcela pasé. Fotovoltaika má smysl všude tam, kde si majitel umí většinu vyrobené elektřiny sám spotřebovat, ať už je to rodinný domek, truhlárna, kancelářské prostory nebo výrobní závod.

Datum: 31.3.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz